Primăria Bănişor județul Sălaj

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

28/11/2019 HOTARAREA NR. 46 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATĂ DE 1700 MP DIN LOC. PECEIU,

28/11/2019 HOTARAREA NR. 45 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

01/11/2019 HOTARAREA NR. 44 PRIVIND APROBAREA AMPLASAMENTULUI PENTRU RIDICAREA UNUI MONUMENT ÎN MEMORIA LOCUITORILOR SATULUI BANISOR TORTURATI SAU EXECUTATI IN LOCUL NUMIT ”CALUDA”

01/11/2019 HOTARAREA NR. 43 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A SUPRAFETEI DE 1700 MP, NR. CADASTRAL /NR. TOPOGRAFIC 50994, SITUAT IN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUD. SALAJ

01/11/2019 HOTARAREA NR. 42 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM III 2019

01/11/2019 HOTARAREA NR. 41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET

01/11/2019 HOTARAREA NR. 40 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A MATERIALELOR REZULTATE IN URMA DEMOLARII WC-ULUI EXTERIOR LA SCOALA PECEI SI A DEZAFECTĂRII IN URMA RENOVARII DISPENSARULUI UMAN DIN LOCALITATEA BANISOR

01/11/2019 HOTARAREA NR. 39 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCTII

01/11/2019 HOTARAREA NR. 38 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INTRE COMUNA BANISOR ȘI JUDETUL SALAJ PT. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE INTRETINERE PE TIMP DE IARNĂ PE DJ 191E

01/11/2019 HOTARAREA NR. 37 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOC. PECEIU”

01/11/2019 HOTARAREA NR. 36 PRIVIND PREDAREA CATRE MDRAP PRIN CNI SA A AMPLASAMENTULUI SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OB. DE INV. ”CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOC. PECEIU, NR. 136,

19/09/2019 HOTARAREA NR. 34 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII VALORII DIN BUGETUL PROIECTULUI SI A VALORII CHELTUIELILOR DE COFINANTARE CARE VOR FI SUPORTATE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BANISOR IN CADRUL PROIECTULUI ”REABILITARE DISPENSAR UMAN IN LOCALITATEA BANISOR

19/09/2019 HOTARAREA NR. 35 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BANISOR PE ANUL 2019

19/09/2019 HOTARAREA NR. 33 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN CADRUL PROIECTULUI ”EXTINDERE RETELE DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDETUL SALAJ”

19/09/2019 HOTARAREA NR. 32 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DESMEMBRARE A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 50161 CARE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

19/09/2019 HOTARAREA NR. 31 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 BANISOR

19/09/2019 HOTARAREA NR. 30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PE PERIOADA DE TREI LUNI

19/09/2019 HOTARAREA NR. 29 PRIVIND APROBAREA FINANTARII NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BANISOR PENTRU PROIECTUL SELECTIONAT CONFORM HCL NR. 6/16.02.2018

19/09/2019 HOTARAREA NR. 28 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL DUPĂ FINALIZAREA ACHIZITIILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA BANISOR”

19/09/2019 HOTARAREA NR. 27 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM. II 2019

19/09/2019 HOTARAREA NR. 26 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET

25/06/2019 HOTARAREA NR. 25 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII ”MODERNIZARE STRAZI, DRUMURI COMUNALE SI CONSTRUIRE PODURI PESTE VALE IN LOCALITATILE BAN, BANISOR, PECEIU, COMUNA BANISOR”

25/06/2019 HOTARAREA NR. 24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 10-INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

25/06/2019 HOTARAREA NR. 23 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A CL PE ANUL 2019

31/05/2019 HOTARAREA NR. 22 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM. I 2019

31/05/2019 HOTARAREA NR. 21 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

22/04/2019 HOTARAREA NR. 20 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CL AL COMUNEI BANISOR PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

18/04/2019 HOTARAREA NR. 19 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZARE DRUMURI, STRAZI IN COMUNA BANISOR SI REALIZARE POD PESTE VALEA BANULUI IN LOCALITATEA BANISOR, JUD. SALAJ CA URMARE A ACTUALIZARII VALORII CONTRACTULUI DE

18/04/2019 HOTARAREA NR. 18 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC DIN ANEXA NR. 10 LISTA BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR A IMOBILELOR DE LA POZITIA 3 ”ANEXA CAMIN” SI POZITIA 9 ” ANEXA SCOALA”

18/04/2019 HOTARAREA NR. 17 PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI IMOBILULUI DE LA POZITIA NR. 10 DIN ANEXA NR. 10- INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

18/04/2019 HOTARAREA NR. 16 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII NR. 14 DIN 28.02.2019

18/04/2019 HOTARAREA NR. 15 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI CE SE VOR INTREPRINDE IN ANUL 2019 PENTRU BUNA GOSPODARIRE A LOCALITATILOR COMUNEI

18/04/2019 HOTARAREA NR. 14 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI DE LA POZITIA 10 DIN ANEXA NR. 10- INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM. BANISOR

18/04/2019 HOTARAREA NR. 13 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI IN AGA ADI ECODES IN VEDEREA APROBARII MODIFICARILOR IN STRUCTURA TARIFELOR APLICATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE DELEGARE 777 DIN 25.09.2018

18/04/2019 HOTARAREA NR. 12 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

01/03/2019 HOTARAREA NR. 11 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI INCHEIAT CU A.N. ”APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA”

01/03/2019 HOTARAREA NR. 10 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL

01/03/2019 HOTARAREA NR. 8 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI LA PRESTARI SERVICII PAZA, PRET PORNIRE LICITATIE, TARIF ORGANIZARE LICITATIE

01/03/2019 HOTARAREA NR. 7 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BANISOR

01/03/2019 HOTARAREA NR. 6 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PE ANULM 2019-2020

01/03/2019 HOTARAREA NR. 5 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM IV 2018

01/03/2019 HOTARAREA NR. 4 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII UNEI SUME DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018

01/03/2019 HOTARAREA NR. 3 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR PUBLICE

01/03/2019 HOTARAREA NR. 2 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019

01/03/2019 HOTARAREA NR. 1 PRIVIND ACOPERIREA DEFICITULUI SECTIUNII DE DESVOLTARE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018